KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ NSZZ

OZZ KAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OZZ KAS z siedzibą w Bydgoszczy
  ul. Daleka 9, 85-152 Bydgoszcz, NIP  929-16-80-256 oraz osoby wykonujące w jego imieniu
  zadania przetwarzania danych osobowych.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także za
  pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sadowskir@op.pl, robert.sadowski@mf.gov.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie
  uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi
  celami. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowych działań OZZ
  KAS, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym
  podlega związek.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/f
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (dalej: RODO) jest: Ustawa o ochronie informacji niejawnych.
 5. Odbiorcy danych:
  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą
  otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii
  lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom
  innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Okres przechowywania:
  Dane przechowywane są przez czas trwania członkostwa, a następnie przechowywane przez
  okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku
  takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana
  zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą
  przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na
  przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub
  uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez OZZ KAS, a także z praw
  związanych z przynależnością do OZZ KAS.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane, zgodnie z RODO, przysługuje w przypadkach, na
  zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach prawo do:
  a) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
  b) usunięcia danych (art. 17 RODO);
  c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  d) przenoszenia danych – w tym, jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody
  (art. 20 RODO);
  e) cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym
  momencie;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).
  Prawo do usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzanych danych dotyczy
  jedynie sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
  obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej.
 8. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych przetwarzanych przez OZZ KAS jest warunkiem ustawowym tj. część
  danych jakie podaje konkretna osoba wynika z przepisów prawa, część jest
  niezbędna do prawidłowego funkcjonowania OZZ KAS i obsługi pracowników. Wszelkie
  inne dane udostępniane OZZ KAS nie wynikające z realizacji przepisów ustawowych
  są podawane dobrowolnie.